تکثیر و پرورش زالوی پزشکی صادراتی
هدف ما ارئه باکیفیت ترین زالوی ایران به کشورهای جهان است.
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : عباس ابوحمزه